*view of horseshoe falls

Partneriaid

Cadw 11 milltir o’r Safle Treftadaeth y Byd yn drawiadol

Mae’r safle Treftadaeth y Byd o dan reolaeth nifer o sefydliadau sy’n gweithio mewn partneriaeth i Ddarparu, i Amddiffyn, Cadw a Hyrwyddo ei Werth Cyffredinol Eithriadol.

Cymdeithas Cymuned y Dyfrbont Ddŵr
Yn cefnogi cymunedau Trefor, Garth a Froncysyllte.

Mae Cymdeithas Cymuned y Dyfrbont Ddŵr yn cynnwys cynrychiolwyr gwirfoddol o gymunedau pentrefi Trefor, Garth a Froncysyllte. Rydym hefyd yn gweithio gyda Bwrdd Safle Treftadaeth y Byd a Grwpiau Darparu i gefnogi ein hamcan o wella’r gymuned leol ar gyfer pobl leol.

Rydym yn cynnal ystod o brosiectau, o welliannau amgylcheddol i helpu yn y maes parcio ychwanegol ym Masn Trefor yn ystod tymor yr ymwelwyr.

Canal and River Trust

Glandŵr Cymru
Mae Glandŵr Cymru yn gofalu am 2,000 o gamlesi ac afonydd ledled Cymru a Lloegr.

Credwn fod gan ddyfrffyrdd y pŵer i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl ac y gall treulio amser ar ddŵr ein gwneud ni i gyd yn iachach ac yn hapusach. Drwy ddod â chymunedau ynghyd i wneud gwahaniaeth i’w dyfrffordd leol, rydym yn creu lleoedd a gofodau y gall pawb eu defnyddio a’u mwynhau, bob dydd.

Clwydian Range and Dee Valley

Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol
The backdrop to the World Heritage Site

Mae Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy yn cynnwys ffin ucheldir dramatig Gogledd Cymru, un o uchafbwyntiau golygfaol ysgytiol Prydain.

Mae’n cynnwys rhai o dirweddau mwyaf anhygoel y DU ac, fel y byddech yn ei ddisgwyl – mae’n eithriadol o hardd! Cewch hyd i gadwyni nodweddiadol o gopaon wedi’u gorchuddio â grug porffor, ac arnynt rai o fryngaerau mwyaf dramatig Prydain.

Mae’r AHNE yn cwmpasu 390 cilomedr sgwâr o ben bryniau gwyntog, rhostir grug, creigiau calchfaen a dyffrynnoedd coediog, bron yn cyffwrdd yr arfordir yng ngogledd Bryn Prestatyn ac yn ymestyn tua’r de at Foel Famau, gyda phwynt uchaf yr AHNE yn 630 metr.

Dan fynyddoedd mawreddog yn croesi Bwlch yr Oernant, mae Dyffryn Dyfrdwy yn ymdroelli drwy dref hanesyddol Llangollen, lle mae Cymru yn croesawu’r byd yn yr Eisteddfod Ryngwladol.

Mae’r rhan fwyaf o Safle Treftadaeth y Byd Dyfrbont Ddŵr a Chamlas Pontcysyllte yn rhedeg drwy dirwedd eithriadol Dyffryn Dyfrdwy yng nghysgod y darren Eglwyseg ysblennydd a’r adfeilion ar ben bryn prydferth Castell Dinas Brân.

Heb ei darganfod gan lawer, ac eto yn hawdd i’w harchwilio, mae’r dirwedd odidog hon yn cynnig treftadaeth diddorol, diwylliant lliwgar, a’r croeso cynhesaf.

Pontcysyllte Safle Treftadaeth Y Byd World Heritage Site logo

Ein Tirlun Darluniadwy
Prosiect Partneriaeth Tirwedd

Mae ein Tirlun Darluniadwy yn brosiect newydd cyffroes sydd wedi’i ganoli ar dirwedd Dyffryn Dyfrdwy a Safle Treftadaeth Byd Dyfrbont a Chamlas Pontcysyllte. Y mae yn cynnwys themâu’r teithiau ysbrydoledig sydd wedi ac yn parhau i fod yn nodwedd o’r ardal sydd yn cael ei dorri gan y gamlas, A5 Telford a’r Afon Dyfrdwy. Mae ymwelwyr wedi dwyn ysbrydoliaeth o’r dyffryn hardd hwn mewn celf a barddoniaeth ers y 18fed ganrif, ac y mae yn parhau i ddenu ymwelwyr sy’n chwilio am yr aruchel.

Shropshire's Great Outdoors

Byd Awyr Agored Sir Amwythig
Darganfyddwch be sydd gan Sir Amwythig i’w gynnig o dirluniau arbennig, cefn gwlad godidog, i brofiadau a gweithgareddau awyr agored.

Gwasanaeth Partneriaethau Awyr Agored Swydd Amwythig yw’r rhan o Gyngor Swydd Amwythig sy’n cynnal a chadw a datblygu mynediad hamdden, sy’n gwarchod ac yn gwella’r amgylchedd naturiol ac yn annog pobl i wella eu lles drwy fod yn egnïol yn yr awyr agored.

*Pontcysyllte Aqueduct