*view of pontcysyllte aqueduct

Statws Treftadaeth y Byd

Canfyddwch sut a pham daeth yr adran 11 milltir hon o dirlun yn Safle Treftadaeth y Byd
Pontcysyllte Aqueduct from river

Safle Treftadaeth y Byd Dyfrbont Pontcysyllte a’r Gamlas

Mae Dyfrbont a’r Gamlas Pontcysyllte yn cynnwys grŵp di-dor o nodweddion peirianneg sifil o gyfnod arwrol o welliannau trafnidiaeth yn ystod y Chwyldro Diwydiannol ym Mhrydain. Daeth y gamlas â chludiant ar ddŵr o iseldiroedd Lloegr i dir garw ucheldir Cymru, gan ddefnyddio technegau arloesol i groesi dau ddyffryn ag afonydd a’r crib rhyngddynt. Cafodd ei adeiladu rhwng 1795 a 1808 gan ddau ffigurau eithriadol yn natblygiad peirianneg sifil: Thomas Telford a William Jessop. Trwy eu perthynas ddeinamig daeth y gamlas yn faes arbrofi ar gyfer syniadau newydd a gafodd eu dwyn ymlaen i waith peirianneg dilynol yn rhyngwladol. Cafodd ei arysgrifio’n Safle Treftadaeth y Byd yn 2009 ac i’w cynnwys ar Restr Treftadaeth y Byd, rhaid i safleoedd fod o werth cyffredinol eithriadol a bodloni o leiaf un o ddeg meini prawf dethol. Mae Dyfrbont Ddŵr a Chamlas Pontcysyllte yn cwrdd â’r tri maen prawf canlynol:

  • Maen Prawf (i): Mae Dyfrbont Pontcysyllte yn strwythur peirianneg sifil anferthol arloesol iawn, a wnaed gan ddefnyddio bwâu metel a gefnogir gan bileri cerrig uchel, main. Dyma gampwaith mawr cyntaf y peiriannydd sifil Thomas Telford a ffurfiodd sail i’w enw da rhyngwladol rhagorol. Mae’n dyst i alluoedd cynhyrchu diwydiant haearn Prydain, a oedd yn unigryw ar y pryd.
  • Maen Prawf (ii): Mae faint o gamlesi a adeiladwyd ym Mhrydain Fawr, o ail hanner y 18fed ganrif ymlaen, a’r Chamlas Pontcysyllte yn benodol, mewn rhanbarth anodd, yn dyst i’r cyfnewidfeydd technegol sylweddol a chynnydd pendant wrth ddylunio ac adeiladu dyfrffyrdd artiffisial.
  • Maen Prawf (iv): Mae Camlas Pontysyllte a’i strwythurau peirianneg sifil yn dystiolaeth i gam hanfodol yn y gwaith o ddatblygu cludiant cargo trwm er mwyn hyrwyddo y Chwyldro Diwydiannol ymhellach. Maent yn gynrychiolwyr rhagorol o’i bosibiliadau technegol ac anferthol newydd.
Canal boat Pontcysyllte
Canal boat Pontcysyllte
Pontcsyllte from air

Mae dyfrbont Pontcysyllte yn croesi Dyffryn Dyfrdwy ar bedwar ar bymtheg o rhychwantau haearn bwrw ar uchder o 126 troedfedd / 38.4 metr: strwythur a gydnabyddir yn rhyngwladol fel campwaith o beirianneg dyfrffyrdd ac enghraifft arloesol o adeiladwaith haearn. Mae’r gamlas yn enghreifftio’r dulliau newydd mewn peirianneg a ddatblygwyd gan Brydain yn ystod y Chwyldro Diwydiannol ac a ddefnyddiwyd wrth adeiladu dyfrffyrdd, rheilffordd a’r ffyrdd wedi hynny ledled y byd. Ymyrrodd y peirianwyr yn y dirwedd gyda graddfa a dwysedd newydd, gan gael eu herio gan yr angen i dorri’r dyfrffyrdd ar draws graen topograffeg ucheldir Cymru. Ar adeg ei gwblhau, cafodd y gamlas hon ei disgrifio fel ‘cyfansoddiad o weithiau sy’n fwy anodd i’w cyflawni nag o bosibl yn unrhyw le o fewn pellter cyfartal o fordwyo’r gamlas’. Roedd yn cyfuno egni peirianneg gyda sensitifrwydd arbennig i’w effaith ar dirwedd gwerthfawr. Byddai pob un o’r nodweddion i’w gweld yn y safle yn dod yn nodweddiadol o lwybrau cludiant peirianegol, gan gynnwys twneli, toriadau, traphynt ac argloddiau, llawer ohonynt yn dechnegol arloesol neu ar raddfa enfawr, ynghyd â phontydd, cylfatiau, coredau a nodweddion cysylltiedig. Mae’r safle cyfan wedi aros mewn defnydd parhaus am ddau gan mlynedd – am ryw gant tri deg o flynyddoedd gan draffig yn cario glo, haearn, llechi, calchfaen a nwyddau cyffredinol, ac yn fwy diweddar i gario cychod pleser a chludo dŵr yfed. Mae’n cael ei werthfawrogi yn eang am ei bwysigrwydd hanesyddol, amgylchedd hardd a strwythurau syfrdanol ac mae’n denu cannoedd o filoedd o ymwelwyr y flwyddyn.

Mae Dyfrbont a Chamlas Pontcysyllte yn henebion rhagorol o oes y camlesi yn y Deyrnas Unedig, a ffynnodd o’r 1760au hyd nes y sefydlwyd y rhwydwaith rheilffyrdd locomotif o’r 1830au. Cyrhaeddodd adeiladu camlesi ei anterth ar ôl 1790, yn ystod yr hyn a elwir y ‘Camlas Mania’ a welodd 1,180 milltir / 1,900 cilometr o ddyfrffyrdd newydd yn cael eu cwblhau mewn dim ond 20 mlynedd. Cynrychiolodd y gwaith o adeiladu rhwydwaith o gamlesi ym Mhrydain i ddarparu cludiant ar gyfer deunyddiau a nwyddau crai gyfnod newydd yn hanes mordwyaeth fewndirol ac roedd yn ffactor sylfaenol yn y Chwyldro Diwydiannol, gan alluogi a hyrwyddo twf economaidd cyflym, arbenigedd rhanbarthol a threfoli.

*Pontcysyllte Aqueduct