Hepgor gwe-lywio
Ty ol Rhestr English
Close

Marina y Waun

Distance to here: km ( miltir)

Mae marina prydferth y Waun, wedi ei leoli rhwng dau dyfrpont ysblynedd, dyfrpont y Waun a dyfrpont Pontcysyllte, ac yn agos i safle’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol o Castell y Waun.

Ychwanegu at y deithlenView more information
cafe
parking

Chirk Bank

Distance to here: km ( miltir)

Mae Chirk Bank yn bentref bach yn Swydd Amwythig, Lloegr, a dyma’r pentref cyntaf ar y Safle Treftadaeth y Byd ar ôl croesi’r ffin o Gymru i Loegr. Yn y gorffennol roedd glanfa yn Chirk Bank i gyfnewid nwyddau rhwng y ffordd a’r gamlas. Adeiladwyd bythynnod

Ychwanegu at y deithlenView more information

Trefor

Distance to here: km ( miltir)

Mae Trefor yn bentref wedi’i leoli yn Nyffryn hardd Llangollen, ar yr A539 rhwng Llangollen a Wrecsam. Mae enw Cymraeg Trefor yn golygu “pentref mawr”. Roedd yn un o hen dreflannau plwyf Llangollen, gan roi ei enw i deulu o berchnogion tir pwerus oedd â’u cartref yn y dreflan, ac yn ddiweddarach i’r anheddiad diwydiannol a gynrychiolir gan y pentref modern. Fel Froncysyllte gerllaw, mae Trefor yn cynnwys bythynnod o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg a’r ugeinfed ganrif ar gyfer gweithwyr diwydiannau traddodiadol yr ardal yn y chwareli calch a’r gwaith brics. Er bod y diwydiannau hyn wedi diflannu bellach mae gan yr ardal gyfoeth o archeoleg ddiwydiannol.

Ychwanegu at y deithlenView more information

Froncysyllte

Distance to here: km ( miltir)

Mae Froncysyllte, a elwir yn Fron ar lafar, wedi’i leoli ar lannau Afon Dyfrdwy a Chamlas Llangollen. Mae wedi’i leoli ar briffordd yr A5 sy’n rhedeg o Lundain i Gaergybi. Mae’r enw yn deillio o’r gair Cymraeg fron, sy’n golygu bryn neu lethr, gyda’r enw Cysyllte, yn deillio o un o’r hen dreflannau ym mhlwyf Llangollen. Mae Froncysyllte wedi’i leoli yn nhirwedd ffermio Dyffryn Llangollen, ond fe’i ddatblygwyd i ddechrau fel anheddiad o fythynnod ar gyfer gweithwyr y chwarel, odynau calch, gwaith brics a theils yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Adeiladwyd y pentref ar frig calchfaen islaw nifer o chwareli. Er bod diwydiannau traddodiadol yr ardal wedi diflannu bellach, mae cyfoeth o archaeoleg ddiwydiannol yn parhau yn yr ardal.

Ychwanegu at y deithlenView more information

Rhaeadr y Bedol

Distance to here: km ( miltir)

Rhaeadr y Bedol yw lle mae'r cyfan yn dechrau. Y man lle mae'r gamlas yn tynnu ei dŵr o Afon Dyfrdwy.
Yn ei hanfod mae’n gored a grëwyd gan ddyn – mewn siâp pedol. Ac fel cynifer o greadigaethau Telford, mae’n ymddangos i ychwanegu at harddwch y dirwedd o'i amgylch.
Enghraifft o ddyluniadau dyn yn ategu at fyd natur. Pa mor aml ydych chi'n gweld hynny?
Cymerwch camera. Neu, yn well fyth, tynnwch lun ar eich ffôn, a gadewch i eraill weld beth maent yn ei golli.

Ychwanegu at y deithlenView more information
toilet
cafe
parking

Gorsaf Berwyn

Distance to here: km ( miltir)

Cymerwch daith fer ar Reilffordd Llangollen i Orsaf Berwyn, croeswch y Bont Gadwyni dros Afon Dyfrdwy, man cychwyn gwych i archwilio Safle Treftadaeth y Byd ac Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Dyffryn Dyfrdwy.

Ychwanegu at y deithlenView more information

Y Bont Gadwyni

Distance to here: km ( miltir)

O fewn cyrraedd ar droed ac wedi’i hadfer a’i hailagor i'r cyhoedd yn ystod 2015, ar ôl cael ei hadeiladu yn wreiddiol yn 1817 i gludo glo i'r A5. Mae'r bont yn darparu cyswllt cryf rhwng rheilffordd Llangollen a'r gamlas. Mae’r ffordd berffaith i groesi’r Afon Dyfrdwy.

Ychwanegu at y deithlenView more information

Abaty Glyn y Groes

Distance to here: km ( miltir)

Gan eistedd yn dawel yn y caeau dan fynyddoedd gwyrdd serth Llangollen, mae adfeilion Abaty Glyn y Groes. Mae’r adfeilion o’r 13eg Ganrif, unwaith yn gartref i Fynachod Sistersaidd, yn dal i fod â llawer o nodweddion gwreiddiol gan gynnwys y blaen gorllewinol gogoneddus cyflawn gyda drws cywrain wedi’i gerfio'n gain, ffenestr ros brydferth ac arysgrif o’r 14eg ganrif sy'n darllen 'Abbot Adams carried out this work; may he rest in peace. Amen'.

Ychwanegu at y deithlenView more information
toilet
cafe
parking

Pafiliwn Llangollen

Distance to here: km ( miltir)

Yn swatio yng nghefn gwlad godidog yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Dyffryn Dyfrdwy, mae Pafiliwn Llangollen yn cynnal digwyddiadau byd enwog.

Ychwanegu at y deithlenView more information
toilet
cafe
parking

Rheilffordd Llangollen

Distance to here: km ( miltir)

Mae rheilffordd treftadaeth hardd hon wedi ei lleoli wrth ymyl y Bont Dyfrdwy hanesyddol (a adeiladwyd yn 1345) ac yn ymestyn 10 milltir drwy Ddyffryn hardd Dyfrdwy o Langollen i dref Corwen.

Ychwanegu at y deithlenView more information
toilet
cafe

Glanfa Llangollen

Distance to here: km ( miltir)

Mae Lanfa Llangollen yw un o’r atyniadau ymwelwyr hynaf yn nhref farchnad Llangollen yng Ngogledd Cymru. O'r lanfa gallwch gychwyn ar naill ai daith dynnu gan geffyl ar gwch ar hyd gamlas fwydo i’r brif gamlas, neu daith gwch modur ar y draphont ddŵr sy’n mynd â chi ar draws Dyfrbont enwog Pontcysyllte. Mae'r ddwy daith gwch hyn yn cymryd i mewn golygfeydd hudolus a synau’r Dyfrbont hardd a Safle Treftadaeth y Byd y Gamlas.

Ychwanegu at y deithlenView more information
toilet
cafe
parking

Tŷ a Gerddi Plas Newydd

Distance to here: km ( miltir)

Er bod y tŷ a'r gerddi yn ddeniadol, y prif reswm pam mae’r rhan fwyaf o bobl yn ymweld â Plas Newydd yw ei gysylltiad â dwy ddynes hynoad, yr enwog 'Foneddigesau Llangollen'. Heddiw, mae'n cael ei rhedeg fel amgueddfa gan Gyngor Sir Ddinbych ac mae ganddi gasgliad gwych o addurniadau cerfiedig.

Ychwanegu at y deithlenView more information
toilet
cafe
parking

Gwybodaeth i Dwristiaid Llangollen

Distance to here: km ( miltir)

Yn yr oes ddigidol o wefannau, ffonau clyfar a chanolfannau galwadau, mae'n bosibl galw i mewn i'n Canolfannau Croeso a chwrdd â phobl leol go iawn a fydd yn falch i'ch helpu gyda'ch ymholiad.

Ychwanegu at y deithlenView more information
Dinas Bran

Castell Dinas Brân

Distance to here: km ( miltir)

Mae Castell Dinas Brân ar fryn yn uchel uwchben Llangollen a gellir ei weld o bell ac agos.
Ychydig sy'n weddill o'r hyn a fu unwaith yn gaer wych, ond cewch eich gwobrwyo am yr ymdrech sydd ei angen i ddringo’r llwybr serth i fyny gan y golygfeydd ysblennydd.

Ychwanegu at y deithlenView more information

Llangollen

Distance to here: km ( miltir)

Mae Llangollen yn hafan ar gyfer twristiaid ac ymwelwyr rhyngwladol yn ystod yr Eisteddfod Ryngwladol ym mis Gorffennaf bob blwyddyn

Ychwanegu at y deithlenView more information
toilet
cafe
parking

Basn Trefor

Distance to here: km ( miltir)

Mae Canolfan Ymwelwyr Basn Trefor wedi ei lleoli wrth ymyl y draphont ddŵr ac yn gartref i gasgliad o arteffactau hanesyddol sy'n dyddio'n ôl i ban gafodd y draphont ddŵr ei hadeiladu. Gall ymwelwyr hefyd fwynhau’r fideo 'Straeon o'r Draphont’, fideo animeiddiedig o 'Sut adeiladwyd y draphont ddŵr', man gweithgareddau i blant gan gynnwys offeryn 'adeiladu'r draphont ddŵr' pren a siop anrhegion. Mae ein staff cyfeillgar a gwirfoddolwyr bob amser wrth law i helpu.

Ychwanegu at y deithlenView more information
toilet
cafe
parking

Llwybr Yr Hen Rheilffordd

Distance to here: km ( miltir)

Mwynhewch y daith hamddenol hon yn Safle Treftadaeth y Byd hardd Dyffryn Dyfrdwy a Phontcysyllte, ar hyd yr hen reilffordd ac mae'r gamlas ger traphont ddŵr anhygoel Pontycysllte

Ychwanegu at y deithlenView more information

Dyfrbont Pontcysyllte

Distance to here: km ( miltir)

Feiddiwch chi ei chroesi? Ac fedrwch chi wneud hynny heb edrych i lawr?
Wedi’i dylunio ac adeiladu gan Thomas Telford a Williams Jessop, mae Pontcysyllte yn golygu 'y bont sy'n cysylltu' a hon yw 'trysor pennaf' ein Safle Treftadaeth y Byd, yn atyniad ar gyfer y rhai sydd am brofi un o gyflawniadau mwyaf hynod y chwyldro diwydiannol.
Gallwch gerdded ar draws Pontcysyllte, neu gadw eich coesau a chymryd daith cwch hamddenol. Ond mae’n rhaid i chi fynd ag un peth gyda chi. Camera. Mae'r golygfeydd yn rhywbeth arall.

Ychwanegu at y deithlenView more information
cafe
parking

Y Waun

Eglwys y Santes Fair

Distance to here: km ( miltir)

Mae Eglwys y Santes Fair yn adeilad trawiadol rhestredig Gradd 1 ac yn bennaf o'r 15fed ganrif gyda rhai olion adeilad cynharach. Mae ganddo gasgliad rhyfeddol o gofebion o'r 18fed ganrif y teulu Myddelton, cyn-berchnogion Castell Y Waun, a Theulu Trefor, yr hen brif dirfeddianwyr lleol. Mae'r eglwys hefyd yn cynnwys rhai cerfiadau to wedi’u hadfer a'u peintio o adeiladau ac anifeiliaid rhyfedd yr edrychiad a nifer o enghreifftiau o arfau herodrol.

Ychwanegu at y deithlenView more information
parking

Parc Gwledig Tŷ Mawr

Distance to here: km ( miltir)

Mae Tŷ Mawr yn daith gerdded dawel un filltir ar hyd Afon Dyfrdwy o Dyfrbont Pontcysyllte. Yn llawn hwyl i'r teulu i gyd gyda pharc plant, anifeiliaid, mannau picnic, canolfan ymwelwyr a theithiau - beth am ddod draw!

Ychwanegu at y deithlenView more information
toilet
cafe
parking

Pont y Galedryd

Distance to here: km ( miltir)

Mae Pont y Galedryd yn Lloegr a dyma’r fynedfa i’r Safle Treftadaeth y Byd. Mae’n un o’r ychydig bontydd safonol ar y gamlas a wnaed â brics yn hytrach na cherrig gan nad oedd y gamlas wedi cyrraedd y cyflenwadau da o gerrig adeiladu oedd ar gael ymhellach ar hyd y gamlas.

Ychwanegu at y deithlenView more information

Pentref Diwydiannol Hanesyddol Cefn Mawr

Distance to here: km ( miltir)

Roedd Cefn Mawr yn dref newydd a grëwyd gan y cyfleoedd a ddaeth gyda’r gamlas, pan dyfodd anheddiad o gwmpas y chwareli cerrig, gwaith haearn, clai a phyllau glo. Cafodd yr asennau ar gyfer bwâu Dyfrbont Ddŵr Pontcysyllte eu bwrw yn ffowndri haearn Plas Kynaston William Hazeldine yng Nghefn Mawr.

Ychwanegu at y deithlenView more information
toilet
cafe
parking

Castell Y Waun

Distance to here: km ( miltir)

Mae’r Eiddo Ymddiriedolaeth Genedlaethol godidog hwn yn cynnwys castell canoloesol gyda dros 700 mlynedd o hanes, gerddi sydd wedi ennill gwobrau, a gatiau castell sy’n wledd i’r llygad – mae wir werth i chi ymweld.

Ychwanegu at y deithlenView more information
toilet
cafe
parking

Traphont Y Waun

Distance to here: km ( miltir)

Adeiladwyd Traphont Y Waun gan Henry Robertson, peiriannydd o’r Alban. Agorwyd yn 1848 ac mae’n parhau i gludo trenau yn ddyddiol. Nid oes mynediad ar droed i’r Draphont, ond gellir ei weld yn agos o Dyfrbont Y Waun – sydd ei wedi ei leoli gyferbyn ag o.

Ychwanegu at y deithlenView more information

Dyfrbont a Thwnnel Y Waun

Distance to here: km ( miltir)

Croeswch y ffin rhwng Cymru a Lloegr dros Dyfrbont y Waun, sy'n cario cangen Llangollen o gamlas y Shropshire Union 70 troedfedd uwchben harddwch Dyffryn Ceiriog. Adeiladwyd y draphont sydd â 10 bwa cerrig crwn, rhwng 1796 a 1801 gan William Jessop a Thomas Telford. Gallwch groesi ar droed neu ar y gamlas, mae'n werth ei weld tra yn yr ardal.
Roedd twnnel y Waun (a adnabyddir yn lleol fel 'Y Darkie') oedd un o'r cyntaf yn y DU i gael llwybr tynnu ac fe’i adeiladwyd rhwng 1795 -1802.

Ychwanegu at y deithlenView more information